Categories
เบ็ดเตล็ด

ลวดตาข่ายชุบกัลวาไนซ์ 

(ชุบกันสนิม) ลวดตาข่ายชุบกัลวาไนซ์ ชุบร้อน ช่องตา 1/4′ 1/2′ 3/4′ 1′ 2′ สูง 0.9m/1.2m ตาข่ายกรงไก่ ตะแกรงกรงนก ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม ลวดล้อมรั้ว

รายละเอียดสินค้า (ชุบกันสนิม) ลวดตาข่ายชุบกัลวาไนซ์ ชุบร้อน ช่องตา 1/4′ 1/2′ 3/4′ 1′ 2′ สูง 0.9m/1.2m ตาข่ายกรงไก่ ตะแกรงกรงนก ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม ลวดล้อมรั้ว

ลวดตาข่ายชุบกัลวาไนซ์ ป้องกันการเกิดสนิม อายุการใช้งานยาวนานกว่า 10ปี

ขนาด (สูงxยาว)

 • 0.9×15 เมตร
 • 1.0×15 เมตร
 • 1.2×15 เมตร
 • 0.9×30 เมตร
 • 1.2×30 เมตร

ขนาดช่องตา/ลวด

 • ช่องตา 1/4นิ้ว (ลวดหนา 0.55mm) #24
 • ช่องตา 1/4นิ้ว (ลวดหนา 0.6mm) #23
 • ช่องตา 1/2นิ้ว (ลวดหนา 0.8mm) #21
 • ช่องตา 1/2นิ้ว (ลวดหนา 0.9mm) #20
 • ช่องตา 1/2นิ้ว (ลวดหนา 1.6mm) #16
 • ช่องตา 3/4นิ้ว (ลวดหนา 1mm) #19
 • ช่องตา 1นิ้ว (ลวดหนา 1mm) #19
 • ช่องตา 1นิ้ว (ลวดหนา 1.2mm) #18
 • ช่องตา 1นิ้ว (ลวดหนา 1.6mm) #16
 • ช่องตา 1นิ้ว (ลวดหนา 1.8mm) #15
 • ช่องตา 1นิ้ว (ลวดหนา 2mm) #14
 • ช่องตา 2นิ้ว (ลวดหนา 2mm) #14
 • ช่องตา 1/2×1นิ้ว (ลวดหนา 2mm) #14
 • ช่องตา 1/2×2นิ้ว (ลวดหนา 2mm) #14

คุณสมบัติ

ขึ้นรูปด้วยการอาร์คติดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม เป็นตาข่ายเอนกประสงค์ ใช้ได้ทั้งงานป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษเข้าสู่ตัวบ้าน

ใชในการเกษตร งานกรงสัตว์เลี้ยง งานก่อสร้าง

รองฉนวนใยแก้ว กันนกใต้หลังคา งานล้อมต้นไม้ สวนดอกไม้ งานประดิษฐ์ทั่วไป

เส้นลวดเป็นแบบชุบกัลวาไนซ์ ป้องการการเกิดสนิม

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานกสิกรรมต่างๆ เช่น ทำกรงเลี้ยงนก กรงเลี้ยงไก่

กั้นพื้นที่ใต้หลังคาเพื่อไม่ให้สัตว์ที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปอยู่อาศัยในบริเวณที่ต้องการ หรือทำรัง รวมไปถึงทำสวนดอกไม้

สามารถนำไปใช้กับงานได้หลากหลายประเภท อาทิ ในงานก่อสร้าง งานฉาบผนัง งานปูพื้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *