Categories
เบ็ดเตล็ด

ตะกร้าไม้ไผ่เก็บขนม

ตะกร้าไม้ไผ่เก็บขนมบจ่างปูพิเศษผลไม้ไข่เป็ดเค็มเค้กถั่วเขียวบรรจุกล่องของขวัญบจ่างเทศกาลบจ่าง

รายละเอียดสินค้า ตะกร้าไม้ไผ่เก็บขนมบจ่างปูพิเศษผลไม้ไข่เป็ดเค็มเค้กถั่วเขียวบรรจุกล่องของขวัญบจ่างเทศกาลบจ่าง

ตะกร้าสานไม้ไผ่ที่สวยงามสวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เหมาะสำหรับของขวัญและบรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์ต่างๆเช่นซงซีขนมไหว้พระจันทร์สินค้าปีใหม่สินค้าพิเศษผลไม้ฯลฯนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในตะกร้าที่ใช้งานได้จริงและมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *