Categories
บ้านและสวน

ต้นขนุนทองอินโดแคระ

?ต้นขนุนทองอินโดแคระหรือขนุนทองพระจันทร์ ต้นทาบสวยๆ

รายละเอียดสินค้า ?ต้นขนุนทองอินโดแคระหรือขนุนทองพระจันทร์ ต้นทาบสวยๆจ้า

?ต้นขนุนทองอินโดแคระหรือขนุนทองพระจันทร์” ขนุนพันธุ์ที่มีลักษณะพิเศษคือมีผลทรงกลม ต้นเตี้ย

เนื้อมีสีเหลืองส้มทอง เนื้อหนา กรอบ หวานอร่อย

??ต้นทาบกิ่งสูง40-50เซน ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *