Categories
อาหารและเครื่องดื่ม

ปังปีบยกปี๊บ 5กิโล

ปังปีีบยกปี๊บ 5กิโล ✨แบ่งขาย 500-1000 กรัม ใส่ถุงจีบ✨รับประกันความใหม่ กรอบ หอมอร่อย พร้อมส่ง รสใบเตย-รสนม-รสช๊อกโกแลต

รายละเอียดสินค้า ปังปีีบยกปี๊บ 5กิโล ✨แบ่งขาย 500-1000 กรัม ใส่ถุงจีบ✨รับประกันความใหม่ กรอบ หอมอร่อย พร้อมส่ง รสใบเตย-รสนม-รสช๊อกโกแลต

ขนมปี๊บ ขนมปังปีีบยกปี๊บ 5กิโล ✨แบ่งขาย 500-1000 กรัม ใส่ถุงจีบ✨รับประกันความใหม่ กรอบ หอมอร่อย พร้อมส่ง รสใบเตย-รสนม-รสช๊อกโกแลต

ขนมปี๊บขนมปังปีีบยกปี๊บ5กิโล✨แบ่งขาย500-1000กรัมใส่ถุงจีบ✨รับประกันความใหม่กรอบหอมอร่อยพร้อมส่งรสใบเตย-รสนม-รสช๊อกโกแลต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *