Categories
ระบบไฟ สมาร์ทโฮม

ชุดพัดลมระบายอากาศ

ชุดพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ DC12V.

รายละเอียดสินค้า ชุดพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ DC12V.
  • ใช้สำหรับติดตั้งระบายอากาศในห้องครัว หรือห้องน้ำ ห้องพักอาคารบ้านเรือน ที่ต้องการประหยัดไฟ
  • ประกอบด้วย
  • พัดลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้ว DC 12 V. 12 W. ( ฝังผนัง )
  • แผงโซล่าเซลล์ (ชนิด poly ) ขนาด 12-18 โวลท์ 20 w. พร้อมสายไฟแผงหลังยาว 5 เมตร
  • แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 5 แอมป์
  • โซล่าชารจ์เจอร์ ขนาด 20 แอมป์
  • สายไฟ VCT 5 เมตร 1 เส้น
  • การติดตั้งใช้งาน ควรติดตั้งด้วยช่างหรือผู้มีความรู้ด้านงานไฟฟ้า จะช่วยให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *